A RODOSZ Bihar közleménye: Kiállunk a doktoranduszok és fiatal kutatók mellett!

2018. október 15-én Székely Tünde felhívást tett közzé a RODOSZ Facebook-oldalán, illetve a szervezet weboldalán. A bejegyzés többek között arról tájékoztat, hogy a „Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége 2018. augusztus 16-án tartotta közgyűlését. A közgyűlés eredményeképpen a szervezet új alapszabályzatot fogadott el és megválasztotta Székely Tündét a szervezet elnökének, Szabó Júliát pedig a szervezet alelnökének”. Ezen kívül felvilágosítást ad a tagság mibenlétéről és a szervezetbe való belépés lehetőségeiről.

Az első olvasatra egyértelműnek tűnő bejegyzés számos kérdést és problémát vet fel.

Háttér

Székely Tünde 2006-ban, az őt legitimáló közgyűlési jóváhagyás nélkül vette át a RODOSZ vezetését. Az elmúlt 12 évben Székely Tünde a RODOSZ közgyűlésének megerősítése nélkül vezette a doktorandusz szövetséget (jogi értelemben nem volt elnök). 2006 és 2018 között, a jogilag bejegyzett és legitim módon megválasztott elnök mindvégig Geambaşu Réka maradt, holott ő 2006-ban befejezte a RODOSZ-szal kapcsolatos tevékenységét. A szervezetet ekkor Székely Tünde vette át, aki éveken keresztül RODOSZ elnöknek titulálta magát.

2017 ősszén jutott mindez tudomásunkra. Ezért a helyzet tisztázása érdekében a RODOSZ Bihar megyei szervezete 2017 őszén megkereste Geambaşu Rékát és az alábbi kéréssel fordult hozzá: hívjon össze egy közgyűlést, amelynek révén a szervezet iránt érdeklődők legitim módon tudnak bekapcsolódni a RODOSZ életébe. A szövetség de iure vezetése ezt megtette és 2017. december 21-re közgyűlést hívott össze, amit ezúton is megköszönünk. A háromórás ülés során ugyan egyetlen döntés sem született, de legalább elindult a szervezet megújításának folyamata.

Ennek első lépéseként 2018. februárjában sor került egy elnökségi ülésre, amelyen Tőtős Áron képviselte a RODOSZ Bihar megyei szervezetét. A tanácskozáson kérvényezte, hogy (1) a RODOSZ Bihar megyei fiókszervezete a nagyváradi bíróságon is kerüljön bejegyzésre; (2) a megyei struktúra megfelelő módon legyen képviselve az országos elnökségben. (3) Arra való tekintettel, hogy hosszú évek óta nem volt közgyűlés, javasolta, hogy az összehívandó közgyűlés mindenki számára legyen nyitott és átlátható.

Ezt követő hónapokban a RODOSZ legitim elnöksége részéről több ígéret is elhangzott, miszerint tisztázni fogják a szervezet helyzetét és sor fog kerülni a közgyűlésre. Többszöri érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a szervezet vezetését a 2006-os állapotokra próbálják meg hozni, illetve az alapszabályzatot aktualizálni, a jelenlegi hatályos törvényekkel összhangba hozni. De a közgyűlés mibenlétéről és időpontjáról nem adtak tájékoztatást.

Az alábbiakban sorra vesszük, hogy a 2018. augusztus 16-i közgyűlés apropóján milyen kérdések és problémák merültek fel.

  1. Tisztázni szükséges, hogy 2006 és 2018 között miért nem került sor a RODOSZ évenkénti közgyűlésére, amit a szervezet alapszabályzata és a hatályos jogszabályok is kötelező módon előírnak. Hogyan működhetett több mint egy évtizeden keresztül a RODOSZ anélkül, hogy annak a legfelsőbb döntéshozói fóruma, a közgyűlés ülésezett volna?
  2. A RODOSZ Bihar megyei szervezete sem értesítést, sem meghívást nem kapott a 2018. augusztus 16-i közgyűlésre, holott a RODOSZ 2001. április 7-i közgyűlése ellenszavazat nélkül fogadta el a RODOSZ Bihar megyei fiókszervezetének megalakulását.

A fiókszervezet ugyan nem rendelkezik jogi személyiséggel, de az egyetlen olyan megyei struktúra, amelyet a közgyűlés is jóváhagyott. Ugyanakkor hosszas szünet után 2016-ban nagyváradi doktoranduszok egy csoportja Tőtős Áron történész-doktoranduszt bízta meg a fiókszervezet vezetésével. A megyei szervezet azóta igen aktív tudományszervező és népszerűsítő tevékenységet fejtett ki. Nem egy esetben országos szintű szakmai rendezvényeket (konferenciák, előadássorozatok, könyvkiadás stb.) valósítottak meg.

  1. A RODOSZ korábbi alapszabályzata értelmében tagok delegáltak és arányos képviselet útján vesznek vesznek részt a közgyűlésen. A 2018. augustus 16-i közgyűlésen erre nem került sor!

Az alapszabályzat 20. paragrafusának értelmében: „A küldöttek száma arányosan kell képviselje a különböző megyei (egyetemi központok) és fiókszervezet tajainak számát.”*

  1. A benyújtott tagsági kérelmek nem kerültek elbírálásra, azokra semmilyen válasz nem érkezett. Pedig az elmúlt években sokan adták le tagsági kérelmüket, amelyben jelezték a RODOSZ-hoz történő csatlakozási szándékukat.
  2. Felháborítónak tartjuk a tagsági kérelmet benyújtó fiatalok figyelembe nem vételét és kizárását a közgyűlésről! A RODOSZ Bihar megyei szervezetéhez tartozó vagy éppen máshol tanuló, kutató és oktató személyek nem kaptak értesítést a 2018. augusztus 16-i közgyűlésről, pedig az alapszabályzat értelmében a közgyűlés hagyja jóvá az új tagokat.

Értjük, hogy jogi értelemben az számít tagnak, aki a bíróságon be van jegyezve, de hogy lehetett kizárni és eltitkolni a közgyűlést azon személyek elől, akik az elmúlt években aktívan tevékenykedtek a RODOSZ-ban, vagy azok elől, akik ezután szerettek volna csatlakozni a szövetséghez? A Közgyűlésnek jogában áll elutasítani is bizonyos tagsági kérelmeket, abban az esetben ha az illető személy nem felel meg a tagsági követelményeknek, azonban erről a tényről az illető személyt tájékoztatni kell.

6.. Nyitott, átlátható és minden érdekelt felet megszólító közgyűlést kellett volna tartani! Semmi sem indokolta egy titkos közgyűlés megtartását.

  1. Kiállunk egy demokratikus körülmények között mindenki számára versenylehetőséget teremtő, tisztújítás mellett!

Úgy véljük, hogy a 2018. augusztusi 16-i tisztújítás, kizárólag csak azt a célt szolgálta, hogy 12 év után Székely Tündét a RODOSZ elnöki székéhez jutassa.

  1. Támogatjuk az alapszabályzatnak a hatályos törvényekkel való összhangba hozatalát, de az alapszabályzat aktualizálására a tisztújítás és a tagságot érintő módosítások nélkül kellett volna sor kerülnie.
  2. Felháborítónak ítéljük meg az érintett felek megkérdezése nélkül történő tagsági kritériumok módosítását!

Nem értjük, hogy mi indokolta az alapszabályzatban szereplő 40. évi tagsági korhatár kibővítését az 50 éves korhatárig. Mint ahogy azt sem, hogy miért nem említik a mesteriseket, holott ők is a posztgraduális képzési szinthez tartoznak. A korábbi alapszabályzatban, a RODOSZ Facebook oldalának leírásában és a nemrég elkészült weboldalon is ekképpen szerepelnek.

  1. Elfogadhatatlan a korábbi tagsági kérelmek figyelembe nem vétele és a tagfelvételi időszak korlátozása.

Székely Tünde a tagfelvételt csak 2018. október 15-től 2018. december 15-ig tartó időszakban tette lehetővé.

Kiállunk a doktoranduszok és fiatal kutatók mellett, ezért a fentebbiek figyelembevételével felszólítjuk Székely Tünde, RODOSZ elnököt, hogy tisztázza a felmerülő kérdéseket és hozza nyilvánosságra a 2018. évi augusztus 16-i közgyűlés jegyzőkönyvét és az ott módosított és utólag a bíróságon iktatott RODOSZ alapszabályzatot!

* Statutul Asociaţiei Doctoranzilor şi Tinerilor Cercetători Maghiari din România. Art 20. „Numărul delegaților trebuie să reprezinte în mod proporțional numărul membrilor din diferite județe (centre universitare) și filiale.

  1. november 12.

RODOSZ Bihar

(Közlemény)